Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu je sui generis institucija akademske zajednice uvedena  2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama sa svrhom:

  • rješavanja pitanja akademskih odnosa i
  • zaštite akademskih prava i sloboda studenata.

CILJ:  zaštita studentskih interesa i prava isključivo i jedino unutar akademske zajednice.

KAKO DO CILJA? posredovanjem između pojedinih subjekata akademskog života radi primjerenog ostvarivanja studentskih prava i obveza.

„Tek ako članovi akademske zajednice (u konkretnom slučaju studenti) ne mogu urediti odnose unutar akademske zajednice putem institucija koje je zakonodavac predvidio za pomaganje i posredovanje u ostvarivanju akademskih prava i sloboda, član akademske zajednice (student) zaštitu svojih prava može potražiti izvan sustava. Naposljetku, tu i završava mogućnost studentskog pravobranitelja da sudjeluje u procesu ostvarivanja studentskih akademskih prava i sloboda.”

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta;
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
  • s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;
  • o svom radu podnosi izvješće najmanje jednom u tri mjeseca;
  • po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu;
  •  obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokog učilišta.

Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.