Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj nije nadležan za:

  • pitanja administrativno-tehničke prirode
  • generičkih pritužba studenata ( pitanje povećanja broja rokova, dekanskog roka,  poboljšanja općeg studentskog standarda, kvalitete nastave, uvjetima provedbe nastave, nabave knjižnog fonda, loše kvalitete ispitnog papira i sl.)

Studentski pravobranitelj: razmatra sve vrste pritužba ( i anonimne), prati stanje, traži očitovanja, posreduje, informira, inicira, upozorava, ukazuje, daje prijedloge, raspravlja s nadležnima i sl., u pitanjima zaštite i ostvarivanja pojedinačnih prava i interesa studenata.

Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice.

Tek ukoliko ne postoji mogućnost da se stvar riješi na razini sastavnice ili ne postoji imenovani studentski pravobranitelj, moguće je zatražiti djelovanje studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Djelovanje studentskog pravobranitelja Sveučilišta u okviru autonomije sastavnica i Sveučilišta, utemeljeno  je sukladno nadzornim ovlastima koje Sveučilište ima naspram sastavnica kako bi se svim studentima Sveučilišta bez obzira na raznolikost studijskih programa koji se izvode na pojedinim sastavnicama Sveučilišta, omogućilo studiranje i završetak  studija pod jednakom mogućnošću korištenja svojih studentskih prava.

Ujedno, pitanja koja se pojavljuju  na razini Sveučilišta, a vezana su uz studentski standard  (npr. prehrana, smještaj, stipendije) ulaze u sferu pitanja od interesa za studente zbog kojih je moguće obratiti se studentskom pravobranitelju Sveučilišta u Zagrebu.

Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u studentskim organizacijama, zaštiti koju uživaju pred studentskim pravobraniteljem, u pravu na sudjelovanje u izborima i pravu na djelovanje u studentskim zborovima, kao i u odnosu na druga prava predviđena ovim Zakonom. (Zakon o studentskom Zboru i drugim studentskim organizacijama, članak 4. stavak.2)

Rad studentskog pravobranitelja temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.