vijesti

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 30. elektroničkoj sjednici 25. ožujka 2021. g. donijela  odluku da se u vremenu od 29. ožujka do 12. travnja (do 11:59 sati) 2021. g. raspisuje NATJEČAJ za sufinanciranje studentskih programa za 2021. godinu u KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA kako slijedi:

 1. Znanstvene i sportske studentske manifestacije

            (organizacija i odlazak na humanijadu, primatijadu, ekonomijadu i sl.)

 1. Znanstveni i stručni skupovi i događanja

(grupni odlasci na natjecanja, simulacije, moot court, konferencije, skupovi i sl.)

 1. Kulturna zbivanja i programi/ izvedbena umjetnost
 2. Studentski mediji
 1. Sportske aktivnosti
 2. Studentski znanstveni programi

Natječajem se neće sufinancirati:

 1. Programi udruga i studentskih zborova sastavnica koje nisu upisane u Upisniku studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu, programi strukovnih udruga i ostalih čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu stavku u državnom proračunu)
 2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na volonterskom radu
 3. A) Studentske brucošijade i zabave
  1. Odlazak na stručne prakse i stručne sportske događaje u okviru nastave
  2. Nabava tehničke, sportske i informatičke opreme
  3. Odlazak na stručnu/ terensku nastavu u okviru izvedbenog plana nastavnih aktivnosti
  4. Odlazak na sportske turnire (natjecanja)
  5. Predviđene novčane nagrade koje se dodjeljuju u sklopu programa

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu sukladno gore navedenom.

Sastavni dio ovog natječaja je online aplikacija za prijavu programa (u daljnjem tekstu „aplikacija“) koja se nalazi na sljedećoj poveznici: https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/.

Pravilno prijavljen program unutar aplikacije mora sadržavati:

 1. Pravilno ispunjen program na aplikaciji (https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-programi/create)
 2. Pravilno ispunjeni osobni podaci prijavitelja (https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-podaci/4/edit)
 3. Pravilno ispunjena financijska konstrukcija sa svim pravilno učitanim dokazima prihoda i rashoda
 4. Pravilno priloženo Rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu za udruge i studentske zborove sastavnica
 5. Potvrda kako je prijava dovršena (Označen „DA“ za „Dovršena prijava“)

Podnositelji koji prijavljuju više studentskih programa mogu isto napraviti kroz sustav nakon ulaza u aplikaciju putem AAI identiteta.

Obvezatnu dokumentaciju za prijavu programa čine:

 1. za udruge i studentske zborove sastavnica
 • Rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravilno uneseni podaci o voditelju programa
 1. za prijavitelje znanstvenih i sportskih studentskih manifestacija

         -odluka dekana visokog učilišta kojom se daje odobrenje za voditelja puta ili organizatora                      znanstvene i sportske studentske manifestacije

 1. za prijavitelje sportskih aktivnosti

         – student pojedinac nema pravo prijave sportskog turnira!

                     -dokaz iz statuta koji potvrđuje da je jedna od djelatnosti prijavitelja vezana uz sportske                           aktivnosti prema Klasifikaciji djelatnosti udruga

                     -za studentske zborove potrebno je rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija                            Sveučilišta u Zagrebu

Popunjena financijska konstrukcija zajedno s prihodima i rashodima te zajedno sa svom popratnom dokumentacijom (ponudama, predračunima, mišljenjima i preporukama) učitava se na aplikaciju.

Obvezatnu dokumentaciju čine:

-financijski dokumenti iz tekuće kalendarske godine (ponude ili predračuni -potrebno je predočiti minimalno dvije ponude​ za sve troškove) kojima se pravdaju rashodi. Stavke za koje ne bude priložena precizna financijska dokumentacija neće biti uzeti u obzir pri evaluaciji programa. Preciznu financijsku dokumentaciju čine ponude/predračuni naslovljeni na ime odnosno naziv prijavitelja te službeni potpis i/ili pečat davatelja usluga odnosno proizvoda. Bez potpisa i pečata valjane su isključivo ponude izdane u elektroničkom obliku.

  -za programe završene između 1. siječnja i 30. ožujka 2021. potrebno je priložiti kompletno programsko i financijsko izvješće, troškovnik i sve račune

Fakultativnu dokumentaciju čine:

 1. mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija nadležnih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.
 2. za prijavitelje znanstvenih i stručnih skupova i događanja

            -potvrda dekana o odlasku

Rokovi za predaju programa:

Studentski zborovi sastavnica, udruge i pojedinci dužni su prijaviti program putem aplikacije
najkasnije do12. travnja 2021 u 11:59 sati

Poveznica na aplikaciju nalazi se na web stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr (O Sveučilištu/ Sveučilišna tijela i službe/ Studentski zbor) i na https://szzg.unizg.hr/

Napomene: Programi bez učitanih traženih podataka i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavitelji takvih programa nemaju pravo žalbe.

Prijavitelji programa dužni su podnijeti SZZG-u i računovodstvu sastavnice na koju su doznačena sredstva za program, financijsko i programsko izvješće[1] u roku od trideset (brojkom 30) dana od datuma završetka programa, koji je naveden u aplikaciji.

Ako prijavitelji programa ne podnesu navedena izvješća dodjeljuje im se 5 negativnih bodova prilikom prijave na natječaj sljedeće godine. Negativni bodovi se ne odnose samo na prijavitelja programa (studentski zbor, studentska udruga, studentska organizacija i pojedinac) već i na sami program odnosno dodjeljuju se sukladno sličnosti i/ili istovjetnosti prijavljenih programa provedenih ranijih godina.

Prijavitelji znanstvenih i stručnih skupova i događanja program mogu prijaviti samo ako u njemu sudjeluje grupa studenata jedne ili više sastavnica, a ovisno o vrsti programa prilikom prijave obvezni su navesti web stranicu odnosno dostaviti rezultate selekcijskog postupka, ako on postoji, koji dokazuje njihovo sudjelovanje. Osim toga, prilikom predaje financijskog i programskog izvještaja dužni su dostaviti potvrdu o sudjelovanju potpisanu i ovjerenu od strane organizatora. Navedeno se odnosi na prijavitelje koji prijavljuju odlazak na znanstveni i stručni skup i događanje.

Prijavitelji programa u kategoriji kulturnih zbivanja i projekata/izvedbena umjetnost u slučaju naplaćivanja sudjelovanja u programu dužni su prilikom prijave programa navesti mjesto održavanja programa.

Studentska sportska udruga sastavnice Sveučilišta u Zagrebu može prijaviti samo jedan turnir po sportu, a navedeno vrijedi i za ostale prijavitelje.

Potrebno je predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove.

U slučaju neizvršenja programa, a potrošnje doznačenih sredstava prijavitelj odgovara.

U slučaju dva slična i/ili istovjetna prijavljena programa različitih organizatora, povjerenstvo će pozvati oba prijavitelja na saslušanje, uz obvezu dostave tražene dokumentacije, kako bi se utvrdio stvarni organizator. Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju i/ili neopravdano izostane sa saslušanja, povjerenstvo donosi odluku o nemogućnosti izvršenja programa.  Povjerenstvo poziv prijaviteljima dostavlja putem elektroničke pošte minimalno dva dana prije određenog termina saslušanja.

Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju Studentskog zbora, potrebno je navesti obrazloženje (npr. u slučaju nepostojanja dvije ponude, potrebno je u posebnom dokumentu, unutar rashoda, učitati navedeno objašnjenje).

Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji programa.

Sve upite oko provedbe i realizacije Natječaja možete poslati na studentski.zbor@gmail.com

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 42/018).

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranicama  Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/studentski-zbor/) i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (https://szzg.unizg.hr/)

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje studentskih programa ima ocjenjivačku i provedbenu ulogu sukladno kriterijima vrednovanja programa iz Uputa o provedbi Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe.

Financijska sredstva se dodjeljuju u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljenog studentskog programa, brojem odobrenih studentskih programa te ukupnim iznosom sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Odobrena financijska sredstva će se isplaćivati na sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na kojoj studira prijavitelj programa.

[1] Programsko izvješće prijavitelj programa podnosi putem obrasca koji će biti objavljen, zajedno sa rezultatima natječaja,  na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE o provedbi Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe

UVOD

Natječaj za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu namijenjen je svim studentima Sveučilišta u Zagrebu (pojedincima ili grupama studenata), studentskim udrugama koje su upisane u Upisniku studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu i organizacijama s djelovanjem na području Sveučilišta kao i studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu upisanih u Upisnik Sveučilišta u Zagrebu kojeg vodi Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Cilj natječaja je sufinanciranje provedbe prijavljenih studentskih programa na dobrobit cijele akademske zajednice. Razrada procesa evaluacije izuzetno je značajna, budući da se prilikom odabira programa koji će se financirati žele postaviti jasna pravila kojima će se poticati stručnost i izvrsnost programa. Glavni ključ raspodjele sredstava čine sljedeći kriteriji: izvodljivost, sufinanciranje,  medijski potencijal, stručnost, posebnost, broj sudionika, značaj za zajednicu, dugoročnost i tradicija.

Proces evaluacije prijedloga programa prvenstveno se temelji na sljedećim načelima:

 1. Jednakost tretmana. Temeljno je načelo evaluacije jednak tretman svih prijedloga programa, neovisno o identitetu potencijalnog voditelja programa.
 2. Transparentnost.Kako bi se osigurao jasan okvir unutar kojeg se pripremaju prijedlozi programa, sam proces odabira programa, uključujući načela i postupak, treba biti detaljno objašnjen i dostupan zainteresiranim stranama. Također treba osigurati adekvatnu povratnu informaciju kandidatima, čime se osigurava poboljšanje kvalitete prijedloga u budućnosti.
 3. Kvaliteta.Programi odabrani za financiranje trebaju iskazivati visoku razinu znanstvene, tehničke i rukovodstvene kvalitete u kontekstu strateških ciljeva i misije Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Nepristranost.Svi prijedlozi koji zadovoljavaju uvjete natječaja procjenjuju se na temelju njihove vrijednosti, putem neovisne suradničke procjene.
 5. Efikasnost i brzina. Procedura evaluacije nastoji biti što je moguće brža, održavajući pritom visoku kvalitetu evaluacije i poštujući pravne okvire.

Ovim se Uputama utvrđuju osnovna pravila, preporuke i upute za vrednovanje programa, uzimajući u obzir gore navedena načela. Pritom je omogućeno svima koji se žele prijaviti za studentske programe Sveučilišta da svoje prijedloge programa prilagode pravilima prema kojima će se procjenjivati. Poštivanje navedenih preporuka smanjit će isključivanje prijedloga iz procesa vrednovanja na temelju administrativnih propusta.

Ove Upute uzimaju u obzir činjenicu da pojedini programi imaju posebne kriterije i zahtjeve te ostavlja prostor za fleksibilnost unutar postavljenog okvira.

Vrednovanje svih pristiglih programa uslijedit će odmah po zatvaranju natječaja, tj. imenovanju

Povjerenstva za provedbu natječaja od strane Studentskog zbora i rektora Sveučilišta u Zagrebu, a Prijedlog Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za svaku kalendarsku godinu naći će se na dnevnom redu Predsjedništva i Skupštine kada se završi proces vrednovanja.

NATJEČAJ

Natječaj za studentske programe raspisuje Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Tekst Natječaja s pripadajućom dokumentacijom potvrđuje Senat na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a objavljuje se na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Napomene:

Programi bez učitanih traženih podataka i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavitelji takvih programa nemaju pravo žalbe.

Prijavitelji programa dužni su podnijeti SZZG-u i računovodstvu sastavnice na koju su doznačena sredstva za program, financijsko i programsko izvješće u roku od trideset (brojkom 30) dana od datuma završetka programa, koji je naveden u aplikaciji.

Ako prijavitelji programa ne podnesu navedena izvješća dodjeljuje im se 5 negativnih bodova prilikom prijave na natječaj sljedeće godine. Negativni bodovi se ne odnose samo na prijavitelja programa (studentski zbor, studentska udruga, studentska organizacija i pojedinac) već i na sami program odnosno dodjeljuju se sukladno sličnosti i/ili istovjetnosti prijavljenih programa provedenih ranijih godina.

Prijavitelji znanstvenih i stručnih skupova i događanja program mogu prijaviti samo ako u njemu sudjeluje grupa studenata jedne ili više sastavnica, a ovisno o vrsti programa prilikom prijave obvezni su navesti web stranicu odnosno dostaviti rezultate selekcijskog postupka, ako on postoji, koji dokazuje njihovo sudjelovanje. Osim toga, prilikom predaje financijskog i programskog izvještaja dužni su dostaviti potvrdu o sudjelovanju potpisanu i ovjerenu od strane organizatora. Navedeno se odnosi na prijavitelje koji prijavljuju odlazak na znanstveni i stručni skup i događanje.

Prijavitelji programa u kategoriji kulturnih zbivanja i projekata/izvedbena umjetnost u slučaju naplaćivanja sudjelovanja u programu dužni su prilikom prijave programa navesti mjesto održavanja programa.

Studentska sportska udruga sastavnice Sveučilišta u Zagrebu može prijaviti samo jedan turnir po sportu, a navedeno vrijedi i za ostale prijavitelje.

Potrebno je predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove.

U slučaju neizvršenja programa, a potrošnje doznačenih sredstava prijavitelj odgovara.

U slučaju dva slična i/ili istovjetna prijavljena programa različitih organizatora, povjerenstvo će pozvati oba prijavitelja na saslušanje, uz obvezu dostave tražene dokumentacije, kako bi se utvrdio stvarni organizator. Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju i/Ili neopravdano izostane sa saslušanja, povjerenstvo donosi odluku o nemogućnosti izvršenja programa. Povjerenstvo poziv prijaviteljima dostavlja putem elektroničke pošte minimalno dva dana prije određenog termina saslušanja.

Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju Studentskog zbora, potrebno je navesti obrazloženje (npr. u slučaju nepostojanja minimalno dvije ponude, potrebno je u posebnom dokumentu, unutar rashoda, učitati navedeno objašnjenje).

Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji programa.

Sve upite oko provedbe i realizacije Natječaja možete poslati na studentski.zbor@gmail.com

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 42/018).

KATEGORIJE STUDENTSKIH PROGRAMA

1. Znanstvene i sportske studentske manifestacije

               (organizacija i odlazak na humanijadu, primatijadu, ekonomijadu i sl.)

2. Znanstveni i stručni skupovi i događanja

               (grupni odlasci na natjecanja, simulacije, moot court, konferencije, skupovi i sl.)

3. Kulturna zbivanja i programi/ izvedbena umjetnost

4. Studentski mediji

5.  Sportske aktivnosti

6. Studentski znanstveni programi

Projekcija podjele ukupnih sredstava za studentske programe po kategorijama u postocima:

Znanstvene i sportske studentske manifestacije –  20%

Znanstveni i stručni skupovi i događanja – 30%

Kulturna zbivanja i programi/ izvedbena umjetnost – 10%

Studentski mediji – 15%

Sportske aktivnosti – 15%

Studentski znanstveni programi– 10%

*Ostavlja se mogućnost naknadne prilagodbe navedenih postotaka nakon zatvaranja natječaja, kada će postojati potpuni uvid u kvalitetu i količinu prijavljenih programa po kategorijama.

Natječajem se n​eće ​sufinancirati:

 1. Programi udruga i studentskih zborova sastavnica koje nisu upisane u Upisniku studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu, programi strukovnih udruga i ostalih čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu stavku u državnom proračunu)
 2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na volonterskom radu
 3. Studentske brucošijade i zabave
 4. Odlazak na stručne prakse i stručne sportske događaje u okviru nastave
 5. Nabava tehničke, sportske i informatičke opreme
 6. Odlazak na stručnu/ terensku nastavu u okviru izvedbenog plana nastavnih aktivnosti
 7. Odlazak na sportske turnire (natjecanja)
 8. Predviđene novčane nagrade koje se dodjeljuju u sklopu programa

KRITERIJI VREDNOVANJA PROGRAMA

Izvodljivost

Važnost ovog kriterija je najveća jer on određuje vjeruje li povjerenstvo koje provodi vrednovanje u izvodljivost programa od strane prijavljivača. Programu se u ovom slučaju dodjeljuje jedan od tri atributa koja se odnose na izvodljivost: realan, malo vjerojatan, nerealan.

Sufinanciranje

Kriterij sufinanciranja je također među najvažnijim kriterijima. Programi koji imaju osiguranu podršku od nekih drugih izvora samim time odaju sliku ozbiljnijeg programa koji u konačnici za ostvarenje traži manje sredstava. Visoka važnost ovog kriterija osmišljena je i da potiče studentske organizacije na traženje financija od većeg broja donatora. Time se povećava kvaliteta programa i sigurnost da će se program realizirati.

Stručnost

Zavisno od teme programi se mogu kategorizirati po stručnosti. Ovo je drugačija kategorizacija od one spomenute u kategorijama natječaja. Ovdje se razmatra stručnost u okviru tih kategorija (na primjer studentski časopis koji se bavi općim informiranjem studenata i najavljivanjem zabavnih događaja će imati nisku stručnost, dok će časopis studenata koji se bavi temama usko vezanim uz buduće zanimanje dobiti atribut visoko stručnog).

Medijski potencijal

Kroz programe koje vodi ili financira, Studentski zbor gradi sliku o sebi pred širom javnošću. Svakako je jako bitan dojam koji se ostavlja kako bi se privukli budući suradnici i sponzori, a sve to bez puno direktnih ulaganja u promociju. Mediji svojom promocijom također mogu značajno utjecati na povećanje za sada premalog postotka studentske populacije koji sudjeluje u raznim studentskim aktivnostima. Zato medijski potencijal može u ovom slučaju biti visok, srednji ili nizak.

Posebnost

Posebnost može biti globalna i lokalna. Odnosi se na jedinstvenost prijavljenog programa u odnosu na sve ostale prijavljene programe, a zatim na prijavljene programe u određenim područjima. Ovim kriterijem se potiče razvoj novih aktivnosti. Na primjer ako većina organizacija prijavljuje organiziranje nogometnog natjecanja na fakultetskoj razini onda ti programi nemaju veliku posebnost pa će malobrojni, na primjer košarkaški turniri, imati prednost zbog posebnosti. Ali kako zagrebačko sveučilište djeluje u nekoliko sveučilišnih centara onda program može imati lokalnu razinu posebnosti. Trideset nogometnih turnira u Zagrebu nemaju posebnost, ali jedan do dva koji se održavaju u Varaždinu ili Sisku imaju lokalno veći značaj te samim time lokalnu posebnost.

Broj sudionika

U našem primjeru studentskih programa značajan kriterij odabira je i broj studenata koji bi sudjelovao u planiranju, a zatim i provođenju programa. Jako je važno animirati što veći broj studenata i zainteresirati ih za uključivanje u druge aktivnosti. Naravno, postoje programi na kojima zbog specifičnosti nije poželjno sudjelovanje velikog broja sudionika pa se ovaj kriterij nalazi među posljednjima po težini.

Značaj za zajednicu

Značajni za zajednicu su oni programi koji uključuju što veći broj studenata, bilo na direktan ili indirektan način, promiču volonterstvo i studentski aktivizam, razvoj inovativnih projekata, realizaciju aktivnosti prenošenja naučenog znanja i populariziraju cjeloživotno učenje obuhvaćajući različite skupine građana. Osim toga, posebnu važnost imaju i programi koji informiraju srednjoškolce o mogućnostima studiranja na Sveučilištu u Zagrebu te ih potiču na upis, ali i na aktivno uključivanje u studentski život kroz rad u različitim studentskim organizacijama. 

Dugoročnost

Kriterij dugoročnosti se odnosi na utvrđivanje složenosti provedbe i trajanja prijavljenog programa.

Tradicija

U primjeru ovog natječaja sreću se brojni programi koji se, s manjim izmjenama, ponavljaju iz godine u godinu te su se svojom kvalitetom izborili za financiranje već više godina. Često su takvi programi postali „brend“ koji se očekuje u studentskoj populaciji. Kako takvi programi bilježe dobre rezultate nije se teško odlučiti za nastavljanje ovakvih uspješnih aktivnosti. Naravno, ovo nije presudan kriterij jer bi davanje visoke težine ovom atributu onemogućilo prolaz novim, kreativnim programima, što nije u skladu s ciljem natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA I PROCEDURA VREDNOVANJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja čine studenti i nastavnici, a ima ocjenjivačku i provedbenu ulogu. Broj članova povjerenstva i način njihova odabira određuje se Pravilnikom o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Ocjenjivačka uloga Povjerenstva sastoji se od evaluacije prijavljenih programa na temelju kriterija natječaja odnosno prema zatvorenom sustavu bodovanja od 0 do 100.

Provedbena uloga povjerenstva sastoji se od praćenja provedbe projekta prijavljenog na natječaj za sufinanciranje studentskih programa u 2021. godini od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, kojemu je odobreno sufinanciranje. Članovi Povjerenstva, u svrhu ispunjenja provedbene uloge,  dužni su predati izvještaj Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu za program na kojemu su bili dio organizacije i/ili su sudjelovali.

Na temelju izvještaja povjerenstva, prijavitelju koji nije ispunio sve preuzete obveze odnosno kriterije na temelju kojih mu je odobreno sufinanciranje programa, dodjeljuju se negativni bodovi prilikom prijave na natječaj sljedeće godine. Negativni bodovi se ne odnose samo na prijavitelja programa već i na sami program odnosno dodjeljuju se sukladno sličnosti i/ili istovjetnosti prijavljenih programa provedenih ranijih godina.

Način dodjeljivanja negativnih bodova prijavitelju odnosno prijavljenom programu razmjeran je načinu ocjenjivanja prijavljenih programa prema navedenim kategorijama.

Ocjenjivanje prijavljenog programa se vrši u pet kategorija za bodovanje kako slijedi:

Značaj za zajednicu (0 – 18)

 • Studentski značaj (0-10)
 • Značaj za ostale skupine (0-5)
 • Poticaj za upis srednjoškolaca na Sveučilište u Zagrebu (0-3)

Vidljivost u medijima (0-10)

 • Nema vidljivosti
 • Mala vidljivost (lokalni mediji,)
 • Studentski mediji
 • Tiskani mediji
 • Televizija i radio

Izvedivost (0-55)

 • Projektni plan (0-15)
  • Aktivnosti na programu
  • Mjesto održavanja
  • Hodogram
  • Ciljana skupina programa
  • Marketinške aktivnosti
 • Financijska analiza (0-35)
  • Opravdanost troškova
  • Detaljnost prikaza prihoda i rashoda
 • Održivost (0-2)
 • Preporuke (0-3)
  • Mentori
  • Sponzori
  • Partneri

Posebnost (0-9)

 • Interdisciplinarnost (0 – 3)
  • Nije nitko osim prijavitelja programa
  • Uključenost dvije sastavnice
  • Programska organizacija dviju sastavnica
  • Uključenost više od dvije sastavnice
  • Međusveučilišna suradnja ili programska organizacija više sastavnica
 • Jedinstvenost (0-3)
  • jedinstvenost prijavljenog programa u odnosu:
   • na sve ostale prijavljene programe
   • na prijavljene programe u određenoj kategoriji
 • Inovativnost (0-3)

Subjektivna ocjena povjerenstva (0-8)

Procedura vrednovanja studentskih programa

Povjerenstvo za provedbu natječaja provodi vrednovanje programa i Predsjedništvu podnosi „Nacrt prijedloga raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje studentskih programa”; Predsjedništvo na svojoj sjednici donosi prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje studentskih programa, nakon čega Prijedlog biva objavljen i javno dostupan na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu, www.unizg.hr te se raspisuje žalbeni rok u trajanju od najmanje 7 dana; Povjerenstvo nakon razmatranja žalbi predlaže Predsjedništvu novi „Nacrt prijedloga raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje studentskih programa”, nakon čega Predsjedništvo donosi konačan prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje studentskih programa te ga u okviru proračuna SZZG-a upućuje Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na usvajanje; Skupština raspravlja o prijedlogu proračuna te donosi proračun koji se upućuje Senatu Sveučilišta na potvrdu; tek nakon potvrđivanja proračuna na sjednici Senata taj proračun postaje valjan.